گروه برق قیدار

نمونه سوالات برق کارودانش وفنی حرفه ای و نرم افزارهای برق

نمونه سوال تعمیر لوازم خانگی

1- سیم ارت به رنگ .................. می باشد.  الف- زرد                          ب- آبی                          ج- سیاه وآبی                          د- زرد و سبز 2- تلرانس همان .................... است؟  الف- زمان تناوب                ب- خطا                         ج- مقاومت مخصوص               د- ضریب هدایت 4- هویه هفت تیری با سیستم ……………….کار می کند؟  الف- ترانسل کاهنده            ب- ترانسل جریان            ج- المنت              د- ترانزیستور کاهنده                                                                                                                    5-بهترین سیم  لحیم دارای آلیاژی برابر ………………………. می باشد؟  الف- 63 درصد قلع و37 درصد سرب                       ب- 50 درصد قلع و 50 درصد سرب   ج- 37 درصد قلع و63 درصد سرب                          د- هیچ کدام 6-جریان متناوب همان ……………است؟  الف- غیر مستقیم                  ب-AC                        ج-جریان یکسو                       د- همه موارد 7-کاربرد حدیده در کجاست؟  الف- رزوه کردن قسمت داخلی لوله ها                        ب- رزوه کردن قسمت خارجی لوله ها  ج- ساختن مهره                                                     د- هر سه مورد 8- چرا ممکن است در یک بخاری برقی بخار وجود نداشته باشد؟  الف- درجه حرارت تنظیم نمی باشد.                           ب- سوراخهای خروج بخار را جرم گرفته.  ج-گرمای آن خیلی کم می باشد.                                 د-هر سه مورد 9- سشوار سه کلیدی دارای .................. می باشد؟  الف- حرارت                     ب- دو حرارت                ج- سه حرارت                      د- هیچ کدام 10- آبگرمکن برقی اصلا روشن نمیشود.چرا؟  الف- پریز برق ندارد.                                              ب- سیم های رابط به دو شاخ  برق قطع است.  ج- سرسیم ها قطع شده اند.                                        د- هر سه مورد 11- زغال در وسایل گردنده از نوع ..................می باشد؟  الف- فشرده                    ب- معمولی                       ج- گرافیت+کربن                 د- کربن 12- علت اینکه یک آسیاب برقی موتور آن کار می کند ولی آسیاب نمی کند چیست؟  الف- موتور بر عکس می چرخد                                ب- پین ارتباطی شکسته است  ج- تیغه ها شکسته اند                                              د- هر سه مورد 13- سه سیم الکترو موتور پنکه سقفی را اهم گیری می کنیم دو سیم با هم اهم بیشتری دارند. سیم سوم ............. الف- استارت است         ب-مشترک                          ج- سیم اصلی است               د- هیچ کدام  14- بالانس بر روی هسته آرمیچر به چه دلیل است؟  الف- جلوگیری از لرزش                                        ب- جلوگیری از سرعت  ج- جلوگیری از جرقه                                             د- جلوگیری از مکش 15- در موتورهایی که آرمیچر دارند کار زغال چیست؟ الف- جهت اتصال سیم پیچ بالشتک به آرمیچر              ب-برای گرم کردن موتور ج- برای عوض کردن دو موتور                               د- جریان را از دو شاخ به کلید می رساند 16-علت وجود نمک در برخی از ماشین های ظرفشویی چیست؟ الف-جهت حل کردن مواد شستشو در ماشین                ب- جهت گرفتن سختی آب ج- جهت تمیز کردن بهتر ظروف                             د- هر سه مورد فوق 17- علت اینکه در برخی از ماشینهای لباسشویی پس از پایان کار کمی آب در داخل دیگ آن باقی می ماند چیست؟ الف- شیلنگ تخلیه بالا قرار گرفته است                     ب-پمپ تخلیه سوخته است ج- مخزن پمپ تخلیه و فیلتر ماشین کثیف شده است       د- می تواند هر سه مورد رخ داده باشد 18- جهت اهم گیری بوبین یک موتور تایمر باید اهم متر را روی رنج ..................اهم متر قرار داد. الف- R×1k               ب-R×100                        ج- R×1                              د- R×10 19- کار خازن در موتورهایی که آرمیچر ندارند چیست؟ الف- جهت راه اندازی                                           ب- جهت ازدیاد سرعت به کار می روند ج- ایجاد جرقه                                                     د- جهت کم مصرف کردن 20- بدنه سماور برق دارد علت چیست؟ الف- ترموستات دارای اتصال بدنه است                    ب- المنت و لامپ دارای اتصال بدنه است ج- سیمهای رابط به بدنه اتصال دارند                        د- همه موارد    21- یک سماور برقی یکسره کار می کند.کدام گزینه علت نمی باشد؟ الف- کنتاکهایترموستات دچار جوش خوردگی شده و به هم چسبیده اند. ب- کنتاکهای آن اکسیده شده اند.                            ج- مدار اشتباه وصل شده است. د- همه موارد 22- یک کولر آبی کار می کند ولی باد خنک از آن بیرون نمیآید.چرا؟ الف- پوشاله ها و یا منافذ ناودانی آن کثیف شده است. ب- آب داخل آن کم است. ج- شناور آن خراب شده است. د- همه موارد 23- کدام عامل سبب سوختن یک موتور برقی می شود؟ الف- شکسته شدن و یا کج شدن محور موتور یاتاقانها ب- اضافه جریان ج- ولتاژ بسیار کم د- هر سه مورد 24-چنانچه در یک کولر آبی واتر پمپ کار نکند چه اتفاقی می افتد؟ الف- موتورآن می سوزد                                             ب- خازن آن می سوز  ج- باد گرم از کولر خارج می شود                            د- موتور داغ می کند 25- رنگهای مقاومتی از چپ به راست به ترتیب سبز وسیاه و قرمز است مقدار مقاومت چند اهم است؟ الف- Ω 5000                                                              ب- Ω m005/0 ج- Ω k5                                                                      د- همه موارد 26- کدام گزینه در مورد تست کردن آرمیچر از نظر اتصال کوتاه حلقه ها درست می باشد؟ الف- اگر تیغه اره روی شیار لرزه داشته باشد، آرمیچر سوخته است. ب- اگر تیغه اره روی شیار لرزه نداشته باشد، آرمیچر سوخته است. ج- اگر تیغه اره روی شیار لرزه داشته باشد، آن کلاف اتصال حلقه و کلاف دارد. د- اگر تیغه اره روی شیار لرزه نداشته باشد، آن کلاف اتصال حلقه و کلاف دارد. 27- وات یک المنت سماور را توسط کدام وسیله می توان تشخیص داد؟ الف- وارمتر                     ب-وات متر                      ج- کسینوس فی متر                    د- ولت متر 28- یک وسیله برقی را که دارای توانی برابر 500 وات است حدودا چه جریانی از شبکه می کشد؟ الف- 50A                       ب- 5A                            ج- 2/5A                                       د- 1A 29- علت دود کردن و برشته شدن نان در یک طرف توستر کدام گزینه است؟ الف- در المنت توسط خرده های نان اتصالی به وجود آمده است ب- المنت معیوب است ج- ولتاژ برق زیاد است د- یک طرف المنت کار می کند 30- کدام یک از موارد زیر در هنگام وارد شدن آب به داخل دیگ لباسشویی رخ می دهد؟ الف- آب وارد شیلنگهیدروستاتنمی گردد ب- ارتفاع آب خودکار تنظیم می شود ج-آب در داخل لوله تخلیه و نیز لوله هیدروستات و داخل دیگ به صورت مساوی قرار می گیرد د- همه موارد 31- وظیفه پل دیود در سشوار کدام گزینه می باشد؟ الف- تبدیل ولتاژ DC به AC                                                ب- تبدیل ولتاژ متناوب به غیر متناوب ج- تبدیل ولتاژ غیر مستقیم به مستقیم                                   د- همه موارد 32- کدام گزینه علت پاره شدن و یا نخ کش شدن لباسها در یک ماشین لباسشویی سطلی نمی باشد؟  الف- نامرغوب بودن پودر                                                    ب- کافی نبودن آب در ماشین ج- زیاد بودن ارتفاع پروانه همزن از کف مخزن شستشو     د- موارد الف وب  33- علت وجود جرقه های شدید در زغالهای یک موتور چرخ گوشت چیست؟  الف- پارگی یک از سیم از قطب ها                                   ب- اشتباه بودن جهت چرخش حلزونی ج- جدا شدن یک سیم از تیغه های کلکتور                      د- موارد ب و ج 34- مارپیچ چرخ گوشت می چرخد ولی گوشت را به جلو نمی برد؟ الف- موتور ضعیف است                                                    ب-موتور عکس می چرخد ج- بلبرینگ خراب است                                                    د- همه موارد ممکن است که علت باشد 35- وظیفه تنظیم ارتفاع آب در لباسشویی اتوماتیک به عهده ...................است. الف-هیتراستات                                                              ب- تایمر ج- شیر برقی                                                                  د- هیدروستات 36- موتور قفسه ای صدا می کند ولی راه نمی افتد. الف- خازن خراب است                                                ب- در سیم اصلی و کمکی قطعی وجود دارد ج- رتور سفت است                                                        د- هر سه مورد 37- تعداد تناوب را در یک ثانیه چه می گویند؟ الف- پریود                      ب- زمان تناوب                  ج- فرکانس                              د- همه موارد 38- واحد توان وجریان به ترتیب. الف- آمپر_ولت           ب- ولت_آمپر                     ج- وات_آمپر                           د- آمپر_وات 39-حرارت موجود در یک اتوی برقی کافی نیست: الف- ولتاژ برق کم است                                             ب- ترموستات تنظیم نیست ج- المنت آن معیوب است                                         د- اتو خراب است 40- سه سیم یک الکترو موتور پنکه سقفی را اهم گیری می کنیم دو سیم با هم اهم بیشتری دارند سیم سوم .................. الف- استارت است                ب- مشترک                             ج- سیم اصلی است                  د- هیچکدام   

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 9:22  توسط مهندس قربانی  |